درباره ما

img
img
img
img
shape
shape

 

 

پویچه در واقع پوینده ای است که از آغاز هستی اش با نام عشقه با پیچش به دور گیاهانِ همسایهِ خود، از ریشه تا به سر با تمام وجودش دوستی نموده است.
ما هم نخستین روزهای کودکستان یا دبستان،
دست در دست دوستی از نیمکت تا پله های زندگی بزرگسالی به دنبال و در جستجوی هم بوده ایم تا که آرمان های دوستی را بپاییم.
به همین مناسبت به شما همراهان پویچه، نام پریچه می نهیم.
دوستی مان جاودان بادا

 

image

!میخواهید فوق العاده شید؟ جای مناسبی اومدید

مشتریان

بالا