جزئیات وبلاگ

img
img
img
img
shape
shape
blog-details
09 اردیبهشت

بررسی تأثیر تيپ شخصيتی سرمایه‌گذاران بر سوگیری‌های رفتاری‌شان در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در مالی رفتاری از گذشته تاکنون سوگیری‌های رفتاری بوده است. سوگیری‌های رفتاری اشتباهات سیستماتیکی تعریف‌شده‌اند که در فرایند تصمیم‌گیری و همچنین هنگام قضاوت روی می‌دهند.

سوگیری‌های رفتاری در بازار، بسیار مشاهده می‌شوند. برای مثال سرمایه‌گذاران به تبعیت از یکدیگر و بدون بررسی کافی اقدام به خرید و یا فروش یک سهم خاص می‌نمایند که به‌تبع این رفتار صف‌های خرید و یا فروش شکل می‌گیرد که از مصادیق الگوهای رفتاری خاص حاکم بر بازار است. در پژوهش حاضر هدف شناسایی تعدادی از سوگیری‌های (تورش‌های) رفتاری متداول در میان سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران و تشخیص تیپ شخصیتی آنان از طریق آزمون شخصیت مایرز- بریگز (MBTI) است. این پژوهش راهنمایی برای شناخت بهتر نحوه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و بهره جستن از این شناخت در جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر در بازار سرمایه ایران را فراهم می‌نماید. جهت بررسی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران و سوگیری‌های رفتاری مشخص‌شده، از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون دانت نیز تیپ‌های شخصیتی با بیشترین سوگیری‌ رفتاری و کمترین سوگیری‌ رفتاری مشخص‌شده است.

جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از طریق پرسش‌نامه انجام‌شده و در پایان محققان به این نتیجه رسیده‌اند که کلیه فرضیه‌ها (به جزء فرضیه چهارم) تأیید و بین تیپ‌های شخصیتی و سوگیری‌های رفتاری «فرا اعتمادی، باورگرایی، زیان گریزی و دگرگون گریزی» در سرمایه‌گذاران رابطه معناداری وجود دارد.

 

١. مقدمه

 یافته‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران همیشه به‌طور منطقی و بدون اریب، همان‌گونه که مدل‌های رایج نشان می‌دهند، رفتار نمی‌کنند و این مساله نقطه آغازینی برای پیدایش مالی رفتاری است. پیشینه مالی رفتاری به‌طور تقریبی به اوایل دهه هفتاد میلادی بازمی‌گردد. در کل عرصه ظهور علوم رفتاری در مباحث مالی، یک رویکرد جدید نسبت به مطالعات بازارهای مالی است. این رویکرد به این موضوع می‌پردازد که برخلاف مباحث و نظریه‌های مالی استاندارد، گرایش‌های رفتاری و شناختی می‌تواند بر قیمت دارایی‌های مالی تأثیرگذار باشد. [١١] مالی رفتاری در اصل به دنبال تأثیر فرایندهای روان‌شناختی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری است. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در مالی رفتاری از گذشته تاکنون سوگیری‌های رفتاری بوده است. سوگیری‌های رفتاری اشتباهات سیستماتیکی تعریف‌شده‌اند که در فرایند تصمیم‌گیری و همچنین هنگام قضاوت روی می‌دهند [١٥]. سوگیری‌های رفتاری در بازار، بسیار مشاهده می‌شوند. برای مثال سرمایه‌گذاران به تبعیت از یکدیگر و بدون بررسی کافی اقدام به خرید و یا فروش یک سهم خاص می‌نمایند که به‌تبع این رفتار صف‌های خرید و یا فروش شکل می‌گیرد که از مصادیق الگوهای رفتاری خاص حاکم بر بازار است.

شخصیت نیز ازجمله عوامل روانی است که در تمامی رفتارهای انسانی ازجمله سرمایه‌گذاری، نقش بارز و مشخصی را دارد. چنانچه در مدیریت منابع انسانی نیز یکی از عوامل اساسی و مهم برای تعیین شغل و حرفه افراد است. شخصیت درواقع نیمرخی از توانایی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهای انتسابی و اکتسابی که در ادراک، نگرش و رفتار انسان‌ها نمود می‌یابد. به‌طورکلی صفات شخصیتی ویژگی‌های دایمی هستند که فرد در اکثر موارد از خود نشان می‌دهد. پژوهش حاضر به بررسی تیپ شخصیت سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار و اثرات آن بر نوع سوگیری آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌هایشان پرداخته و ٥ مورد رایج از انواع سوگیری‌های رفتاری را به‌عنوان متغیر وابسته و تیپ شخصیتی را نیز به‌عنوان متغیر مستقل با استفاده از مدل تیپ شخصیتی مایرز- بریگز موردبررسی قرار داده است. هدف این پژوهش شناخت سوگیری‌های رایج، تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران و تلاش برای رفع برخی مشکلات و نارسایی‌های ناشی از الگوهای رفتاری است. مخصوصاً در جامعه ما که ساختارهای خاص فرهنگی و اجتماعی و تاثیر آن‌ها بر رفتارهای فردی و گروهی افراد به‌ویژه در بازار سرمایه، شناخت تئوری‌ها و مدل‌های تحلیلی و شناختی مالی رفتاری را برای فعالان و مسئولان سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.

 

٢. مبانی و چارچوب نظری تحقیق

 هیچ پژوهشی در خلا صورت نمی‌گیرد، بلکه در ادامه روند علم و حوزه خود قرارگرفته و بخشی از دانش مربوطه را کامل‌تر می‌کند. این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیست. با این توضیح که بررسی‌های صورت گرفته در مالی رفتاری بیشتر با توجه به نوپا بودن و بینا رشته‌ای بودن آن پژوهش‌های وسیعی صورت گرفته ولی هنوز به پیوستگی کامل نظری و پژوهشی نرسیده است. متدولوژی اقتصاد اثباتی در پی درک رفتار انسان و ماهیت وی است؛ یعنی چگونگی رفتار او نه آن‌طور که باید رفتار کند؛ و این مقوله به‌نوعی با مالی رفتاری ارتباط پیدا می‌کند [٧]. با این مقدمه به بررسی ادبیات و پژوهش‌ها در خصوص مالی رفتاری، سوگیری‌های رفتاری و ارتباط ویژگی‌های روانی با رفتارهای سرمایه‌گذاران می‌پردازیم و به چند مورد آن اشاره می‌کنیم.

سعدی و قلی پور پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثرات شخصیت سرمایه‌گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران» با نمونه‌ای ٢٠٠ نفری از شرکت بورس اوراق بهادار تهران و با ابزار پرسشنامه به‌منظور بررسی رابطه شخصیت سرمایه‌گذاران (مدل پنج عاملی بزرگ) با پنج نوع خطاهای ادراکی انجام داده‌اند. آن‌ها با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی تلاش کرده‌اند تا صحت فرضیه‌های بیان‌شده مورد آزمون قرار گیرد که از نتایج این پژوهش می‌توان به رابطه متقابل قوی بین شخصیت‌ها با خطاهای ادراکی سرمایه‌گذاران اشاره کرد. آن‌ها خطاهای دسترسی، تصادفی بودن، تشدید تعهد، پس بینی و فرا اعتمادی را موردبررسی قرار داده‌اند [٤]. مصطفائی پایان‌نامه خود را با عنوان «بررسی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران و سوگیری‌های رفتاری» به انجام رسانده است با این سوال که آیا بین تیپ‌های مختلف شخصیتی و انواع سوگیری‌های رفتاری رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال، وی با شناسایی تعدادی از خطاهای رفتاری متداول در میان سرمایه‌گذاران عادی بورس اوراق بهادار تهران (دسترسی اطلاعات، دیرپذیری، تداوم وضعیت کنونی، چارچوب شناختی، نماگری، باورگرایی و کوتاه نگری) و سپس با برقراری ارتباط میان تیپ‌های مختلف شخصیتی و این سوگیری‌های رفتاری از طریق نرم‌افزار SPSS و همچنین آمار توصیفی و استنباطی، نتیجه‌گیری می‌نماید که کدام تیپ شخصیت با کدام سوگیری‌ رفتاری ارتباط دارد. در نتیجه‌گیری‌های وی، جز سوگیری‌های رفتاری «چارچوب شناختی و کوتاه نگری»، بقیه سوگیری‌های رفتاری ذکرشده با تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران رابطه معناداری دارند [٣]. حسینی چگنی و همکاران در پژوهشی به بررسی رابطه شش سوگیری‌ رفتاری (کوتاه نگری، بهینه بینی، خود اسنادی، توان پنداری، دیرپزی و ابهام گریزی) با تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩١ پرداخته‌اند. هدف این پژوهش آگاهی سرمایه‌گذاران از این سوگیری‌ها و جلوگیری از انحراف تصمیمات آن‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جز سوگیری‌ رفتاری ابهام گریزی که اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاران ندارد، بقیه سوگیری‌های ذکرشده با تصمیمات سرمایه‌گذاران رابطه معناداری دارد، [٢]. پمپین و جان لانگو پژوهشی تحت عنوان «الگو و پارادایمی جدید برای کاربرد دانش مالی رفتاری: خلق برنامه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس جنس و تیپ شخصیتی به‌منظور نتیجه‌گیری بهتر از سرمایه‌گذاری»

انجام داده‌اند. در این پژوهش ١٠٠ نفر سرمایه‌گذار با جنسیت‌های مختلف به پرسشنامه شخصیتی و همچنین پرسشنامه خطاهای ادراکی پاسخ داده‌اند و نتایج حاکی از رابطه قابل‌ملاحظه‌ای بین جنسیت، تیپ شخصیتی و خطاهای ادراکی بوده است [١٦]. پمپین همچنین در کتاب خود تحت عنوان «دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی» به بررسی ماهیت دانش مالی رفتاری با تاکید بر کاربرد آن در زمینه مدیریت دارایی‌های مالی و خطاهای سرمایه‌گذاری به‌صورت مجزا می‌پردازد و ضمن ارائه تعریفی از مالی رفتاری و تاریخچه شکل‌گیری آن، در بیست فصل خطاهای ادراکی را به‌صورت کامل موردمطالعه قرار می‌دهد. [١٥]. مایفیلد و همکاران در پژوهشی با عنوان «تیپ شخصیتی و مدیریت سرمایه‌گذاری» به بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت با تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران پرداخته‌اند. آن‌ها با استفاده از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی بزرگ و الگوی معادلات ساختاری (SEM) به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که شخصیت آن‌ها برونگرا است تمایل به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند و بالعکس افرادی که درون‌گرا و یا ریسک گریز هستند، از این کار گریزانند [١٠]. پان با همکاری استتمن در پژوهشی با عنوان «پرسشنامه‌هایی برای سنجش تحمل ریسک، پشیمانی فرا اعتمادی و دیگر گرایش‌های سرمایه‌گذار» به بررسی روش‌های موجود در شناسایی ویژگی‌های سرمایه‌گذاران می‌پردازند. آن‌ها راهکاری جامع برای سنجش ویژگی‌های تأثیرگذار سرمایه‌گذاران در تصمیماتشان ارائه می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند که افرادی باتحمل ریسک بالا، گرایش به فرا اعتمادی و همچنین تمایل به بیشینه‌سازی و سطح بالایی از اعتماد به دیگران دارند. به‌طورکلی مردان بیشتر از زنان ریسک‌پذیرتر و جوانان نسبتاً بیشتر از افراد میان‌سال ریسک را تحمل می‌کنند. آن‌ها درنهایت راهکارهایی را برای کمبودهای موجود در پرسشنامه‌ها با نظرسنجی از ٢٥٠٠ نفر ارائه می‌دهند [١٢]. پژوهشگران مذکور همچنین در پژوهش دیگری با عنوان «سنجش شخصیت سرمایه‌گذار با پرسشنامه سرمایه‌گذاری» به بررسی رابطه بین شخصیت و تحمل ریسک، فرا اعتمادی، بیشینه‌سازی، پشیمان گریزی، رضایت از زندگی و نسبت دادن موفقیت به شانس و مهارت پرداخته‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که کسانی که تحمل ریسکشان بالاست، بیشتر در بین کسانی قرار دارند که سطوح بالای برون‌گرایی را دارند ولی در بین افرادی با سطح بالای محافظه‌کاری این امر کمتر است. همچنین فرا اعتمادی در بین کسانی که سطوح بالایی از برون‌گرایی را دارند رایج‌تر است. آن‌ها اهمیت این ارتباطات بررسی‌شده را برای مدیران سرمایه‌گذاری به دلیل شناخت روحیات مشتریانشان بسیار بالا می‌دانند [١٣]. کیماز و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «سوگیری‌های رفتاری خبرگان مالی» در بازار ترکیه، با بررسی ٢٠٦ خبره مالی به نتایج قابل‌توجهی دست یافتند. آن‌ها یافتند زمانی که خبرگان در شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک‌پذیری بیشتری دارند (سوگیری‌ جغرافیایی). همچنین آن‌ها به این نتیجه رسیدند که خبرگان جوان، با سطح سواد کمتر و ریسک گریز تر نسبت به بقیه خبرگان تمایل بیشتری دارند تا در دارایی‌های کم ریسک سرمایه‌گذاری کنند [٩].

 

فرضیه‌های پژوهش

· فرضیه اول: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌های رفتاری در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

· فرضیه دوم: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری «فرا اعتمادی» در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

· فرضیه سوم: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری «باورگرایی» در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

· فرضیه چهارم: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری «حساب داری ذهنی» در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

· فرضیه پنجم: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری «زیان گریزی» در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

· فرضیه ششم: بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری «دگرگون گریزی» در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

 

٣. روش‌شناسی تحقیق

 از جنبه هدف پژوهشی، این مطالعه کاربردی است. از جنبه ماهیت و روش نیز توصیفی و پیمایشی است که شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف سوگیری‌های رفتاری در میان سرمایه‌گذاران عادی در بازار سرمایه ایران می‌باشد. سرمایه‌گذاران با آگاهی به سوگیری‌های رفتاری خود می‌توانند گامی در جهت بهبود آن‌ها بردارند تا از اشتباهات سیستماتیک در تصمیمات خود جلوگیری نمایند.

در این پژوهش متغیر مورداستفاده برای تیپ شخصیتی دارای مقیاس اسمی بوده و برای متغیرهای مربوط به سوگیری‌های رفتاری از طیف لیکرت استفاده‌شده است. یکی از روش‌های آماری مورداستفاده برای این نوع متغیرها با این مقیاس‌ها، استفاده از آزمون تحلیل واریانس می‌باشد که متغیر تیپ شخصیتی و عوامل آن را به‌عنوان فاکتور و عامل در نظر گرفته و تفاوت بین تیپ‌های شخصیتی مختلف در سوگیری‌های رفتاری را موردبررسی قرار می‌دهد. پس‌ازاینکه آزمون تحلیل واریانس انجام‌شده و اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده شد، از آزمون دانت برای پیدا کردن گروه‌های متفاوت استفاده‌شده است. ازآنجایی‌که تعداد گروه‌ها زیاد است استفاده از آزمون‌هایی مثل توکی و LSD با توجه به حجم زیاد مقایسه بین گروه‌ها مناسب به نظر نمی‌آید زیرا این آزمون‌ها گروه‌ها را دوبه‌دو باهم مقایسه می‌کنند، درصورتی‌که در آزمون دانت یک گروه به‌عنوان گروه کنترل انتخاب‌شده و بقیه گروه‌ها نیز بر اساس این گروه کنترل سنجیده می‌شوند و در صورت داشتن اختلاف معنی‌دار، توسط این آزمون مشخص می‌شوند.

با توجه به این مساله که پژوهش موردنظر برای بررسی ارتباط بین تیپ‌های شخصیتی با سوگیری‌های رفتاری انجام‌شده است درنتیجه افرادی که تجربه سرمایه‌گذاری در بورس را داشته باشند به‌عنوان جامعه آماری شناخته می‌شوند. با این حساب تمامی افراد سرمایه‌گذار در بورس، مؤسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات تامین سرمایه و کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار جزو جامعه آماری می‌باشند و ازآنجایی‌که سؤالات از نوع چند ارزشی با مقیاس فاصله‌ای (میانگین پذیر) است و حجم جامعه نامحدود می‌باشد، با به‌کارگیری فرمول نمونه‌گیری، ١٣٤ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده باید انتخاب شوند. همچنین روش نمونه‌گیری در این تحقیق به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد.

ابزار جمع‌آوری داده

 برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی تیپ شخصیتی از پرسشنامه ٦٠ سوالی استاندارد مایرز-بریگز استفاده‌شده است که این پرسشنامه افراد را به ١٦ دسته کلی تقسیم می‌کند. برای بررسی سوگیری‌های رفتاری نیز پرسشنامه‌ای با ٥ متغیر مکنون و سوگیری‌های رفتاری (فرا اعتمادی، باورگرایی، حساب داری ذهنی، زیان گریزی و دگرگون گریزی) مورداستفاده قرارگرفته است.

متغیرها و نحوه اندازه‌گیری

 سوگیری‌های رفتاری اشتباهات نظام‌مند و سیستماتیکی تعریف‌شده‌اند که در فرایند تصمیم‌گیری و قضاوت روی می‌دهند. در بحث سرمایه‌گذاری خطا و اشتباه موجب از دست رفتن سرمایه و یا حداقل کاهش بازدهی می‌گردد [١٥]. در این بخش به بیان ٥ نوع از سوگیری‌های مطرح‌شده در قالب این تقسیم‌بندی خواهیم پرداخت

فرا اعتمادی

 فرا اعتمادی یا اعتماد بیش‌ازحد به خود در یک بیان کلی می‌تواند به‌عنوان یک اعتقاد بی‌اساس در مورد توانایی‌های شناختی، قضاوت‌ها و استدلال شهودی فرد خلاصه شود. این افراد در مورد توانایی‌هایی ازجمله قدرت پیش‌بینی، ادراک اطلاعاتی و دانش خود اغراق می‌کنند، به‌عبارت‌دیگر به توانایی‌ها و دانش خویش اعتماد بیش‌ازحد دارند [٥].

حساب داری ذهنی

 عبارت است از تمایل افراد به کدگذاری، طبقه‌بندی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی از طریق گروه‌بندی امتیازات آن‌ها در مجموعه‌ای از حساب‌های ذهنی. به‌عبارت‌دیگر سرمایه‌گذاران مایل‌اند هریک از اجزای پرتفوی سرمایه‌گذاری خویش را به‌طور جداگانه‌ای بررسی کنند. این موضوع می‌تواند به تصمیمات ناکارایی منجر گردد [١].

باورگرایی

 باورگرایی نوعی ادراک گزینشی است که بر ایده‌هایی تاکید می‌کند که موید باورهای ما باشد و در مقابل هر آنچه را که با نظرات ما در تضاد است، بی‌اهمیت جلوه می‌دهد [١٥]. پژوهش‌های زیادی صورت گرفته و این موضوع را مورد تایید قرار داده که افراد به اطلاعاتی که آن‌ها را تایید می‌کنند، وزن بیشتری می‌دهند. زیرا کنار آمدن با شواهدی که موید نظرات هر فرد هستند، برای وی راحت‌تر است تا کنار آمدن با شواهدی که در تناقض با نظرات وی است [٨].

زیان گریزی

 این سوگیری‌ رفتاری بخشی از یافته‌های نظریه چشم‌انداز است. مبنی بر اینکه تمایل افراد به پرهیز از زیان بیشتر از کشش آن‌ها به سمت کسب سود است. زیان گریزی موجب می‌شود افراد سرمایه‌گذاری‌های زیان ده خود را حفظ کرده و در فروش سرمایه‌گذاری‌های موفقیت‌آمیز خود تعجیل کنند [١٥].

دگرگون گریزی

 خطای دگرگون گریزی خطای احساسی است که افراد را تشویق و ترغیب می‌کند تا چیدمان گزینه‌های انتخاب را به‌گونه‌ای انجام دهند تا منجر به انتخابی شود که شرایط فعلی (وضع موجود) را تایید کند. خطای دگرگون گریزی و زیان گریزی اغلب باهم ترکیب‌شده و نتیجه آن‌یک گرایش کلی است که موجب می‌شود افراد ترجیح دهند که همه‌چیز همان‌طور که هست باقی بماند، حتی اگر این سکون هزینه‌بر باشد [١٥].

تیپ شخصیتی

 درک و پیش‌بینی اعمال و رفتارهای خود و دیگران از نظر شخصی، اجتماعی و از نظر خانواده‌ها، دوستان و متخصصان روان‌شناسی اهمیت زیادی دارد. ازاین‌رو ارزیابی شخصیت و این اعمال و رفتارها موردتوجه قرار می‌گیرد [١٧]. از نظریه‌های معروف شخصیت، نظریه شاخص مایرز- بریگز است که به‌وسیله پیتر مایرز، ایزابل بریگز مایرز و مادرشان کاتلین بریگز در دهه ١٩٦٠ توسعه داده‌شده است. این شاخص بر این ایده استوار است که افراد را می‌توان در چهار بعد اساسی طبقه‌بندی نمود که عبارت‌اند از:

بعد برون‌گرا (E)– درون‌گرا (I)

بعد حسی (S)– شهودی (N)

بعد احساسی (F)– منطقی (T)

بعد منظم (J)– منعطف (P)

تعریف هرکدام از مفاهیم فوق را می‌توان این‌گونه بیان نمود:

الف ) درون‌گرایی- برون‌گرایی: نشانگر نوع گرایش فرد به زندگی است؛

 ب ) حسی - شهودی: منعکس‌کننده نحوه‌ی ادراک‌های فرد است؛

ج ) احساسی - منطقی: مربوط به مبانی قضاوت‌های شخصی است؛

د) منظم - منعطف: نشان‌دهنده نحوه تصمیم‌گیری در برابر جهان بیرونی است [١٧].

به کار بردن همه ترکیبات بالا به ١٦ تیپ شخصیتی مجزا منجر می‌شود.

 

٤. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها

جداول ١ و٢، آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه:

 روایی پرسشنامه مورداستفاده برای سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاری موردبررسی توسط متخصصان رفتاری و مالی قرار گرفت و اصلاحات این پرسشنامه با توجه نظرات کارشناسان این حوزه انجام شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد بدین‌صورت که ابتدا این پرسش‌نامه بین ٣٠ نفر پخش گردید و پس از به دست آوردن پایایی ٧٤/٠ با روش آلفای کرونباخ و مناسب بودن این مقدار آلفا، پرسشنامه بین بقیه افراد نمونه نیز پخش گردید.

برای توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی از روش‌های آماری توصیفی و برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس استفاده‌شده است. همچنین برای بررسی میزان نرمال بودن توزیع داده‌ها از روش ضریب کشیدگی و چولگی استفاده‌شده است. ازآنجایی‌که ضریب چولگی تمامی متغیرهای موردبررسی بین ٢- تا ٢+ بود، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که توزیع داده‌ها نرمال بوده و می‌توان از روش‌های آماری پارامتریک استفاده کرد.

 پس از اجرای آزمون ANOVA مقادیر معناداری برای هر یک از سوگیری‌های رفتاری به دست آمد. در این آزمون‌ها تیپ شخصیتی افراد را به‌عنوان عامل در نظر گرفتیم و میانگین ١٦ گروه مختلف با تیپ شخصیتی‌های مختلف را در هر یک از سوگیری‌های رفتاری سنجیدیم. نتایج آزمون با توجه به جدول آزمون تحلیل واریانس به‌صورت زیر است.

فرضیه اول:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌های رفتاری در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌های رفتاری ٠٠.٠=sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) کمتر می‌باشد، بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان ٩٥٪ تأییدشده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌های رفتاری در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی ٠٠.٠=sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) کمتر می‌باشد، بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان ٩٥٪ تأییدشده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه سوم:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری باورگرایی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌ رفتاری باورگرایی ٠٠.٠=sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) کمتر می‌باشد، بنابراین فرضیه سوم در سطح اطمینان ٩٥٪ تأییدشده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری باورگرایی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد. مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی ٢٦٠.٠=sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) بیشتر است، بنابراین فرضیه چهارم در سطح اطمینان ٩٥٪ رد شده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه پنجم:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی ٠١٣.٠ =sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) کمتر می‌باشد، بنابراین فرضیه پنجم در سطح اطمینان ٩٥٪ تأییدشده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ششم:

 بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

مطابق با جدول ٣، مقدار عددی معنی‌داری برای سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی ٠١٣.٠=sig به دست آمد، آز آنجایی که این مقدار از سطح معنی‌داری استاندارد (٠,٠٥) کمتر است، بنابراین فرضیه ششم در سطح اطمینان ٩٥٪ تأییدشده و بین «ابعاد شخصیت» و سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

شناسایی تیپ‌های شخصیتی با بیشترین و کمترین سوگیری‌ رفتاری

 در این پژوهش ما در هر سوگیری‌ رفتاری دو گروه کنترل بکار گرفتیم. گروه با بیشترین میانگین و گروه با کمترین میانگین در هر سوگیری‌ رفتاری به‌عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از آزمون دانت گروه‌ها با بیشترین سوگیری‌ رفتاری و کمترین سوگیری‌ رفتاری مشخص شد. آزمون دانت هم‌گروه‌های هر گروه کنترل را مشخص می‌کند.

آزمون دانت برای سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی: با توجه به میانگین‌های به‌دست‌آمده گروه ISFJ دارای کمترین میانگین بوده و این گروه را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم. خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌های INFP,ESTP دارای کمترین سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی هستند. گروه ENFP دارای بیشترین میانگین در این سوگیری‌ رفتاری بود و آن را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم. خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌هایINFJ, ISFP,ENFP, ENFJ, ENTJ, ENTP, ESFJ, ESFP,ESTJ,ISTJ دارای بیشترین سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی می‌باشد.

آزمون دانت برای سوگیری‌ رفتاری باورگرایی: با توجه به میانگین‌های به‌دست‌آمده گروه ISFJ دارای کمترین میانگین بوده و این گروه را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه ISFJ دارای کمترین سوگیری‌ رفتاری باورگرایی هستند. گروه ENFP دارای بیشترین میانگین در این سوگیری‌ رفتاری بود و آن را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌های ISTJ,ISFP,ENTP, ENTJ,ESFP,ESFJ,ENFP دارای بیشترین سوگیری‌ رفتاری باور گرایی می‌باشد.

آزمون دانت برای سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی: با توجه به میانگین‌های به‌دست‌آمده گروه INTP دارای کمترین میانگین بوده و این گروه را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه INTP دارای کمترین سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی هستند. گروه ISFP دارای بیشترین میانگین در این سوگیری‌ رفتاری بود و آن را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌های ISTP,INTJ, ISFP,ESTP,ENTJ دارای بیشترین سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی می‌باشد.

آزمون دانت برای سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی: با توجه به میانگین‌های به‌دست‌آمده گروه‌های ESTJ,INFP ENTJ, دارای کمترین میانگین بوده و این گروه‌ها را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌های INFP,ENTJ,ESTJ دارای کمترین سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی هستند. گروه ENFJ دارای بیشترین میانگین در این سوگیری‌ رفتاری بود و آن را به‌عنوان گروه کنترل در آزمون دانت قراردادیم خروجی این آزمون در نرم‌افزار Minitab نشان می‌دهد گروه‌های ESFJ,ENTP,ENFP,ENFJ,ISTJ ISFJ,INFJ,ESFP, دارای بیشترین سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی می‌باشد.

با توجه به رد فرضیه وجود رابطه معنادار بین ابعاد شخصیت و سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی، لذا از آزمون دانت برای سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی استفاده نمی‌کنیم.

 

٥. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 تجزیه‌وتحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان‌ها، مراکز دانشگاهی و یا جامعه موردپژوهش قرار می‌گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.

رابطه بین ابعاد شخصیت و سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی‌شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به عبارتی سوای سوگیری‌های مختلف، در حالت کلی میان تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران و سوگیری‌های رفتاری رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با شناخت تیپ شخصیتی خود و همچنین آگاهی از سوگیری‌های رفتاری‌شان اقداماتی جهت رفع این مشکلات انجام دهند. به‌طورکلی از شش فرضیه‌ای که مدنظر پژوهشگر بود با توجه به نتایج پنج فرضیه تأییدشده است و یکی از فرضیات رد شد. نتایج فرضیات فوق، با نتایج مطالعاتی که پمپین، جان لانگو و همچنین مصطفائی در زمینه شخصیت و تأثیر آن بر روی خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران انجام داده بودند، مطابقت دارد. نتایج نشان می‌دهد بین تیپ شخصیتی افراد و سوگیری‌ رفتاری فرا اعتمادی رابطه وجود دارد. سرمایه‌گذارانی که این سوگیری‌ رفتاری را دارند، بیش‌ازاندازه به توانایی‌های خود اعتماد دارند و در مورد قضاوت‌های خود خیلی مطمئن هستند.

برای بهبود این وضعیت، پیشنهاد می‌گردد این سرمایه‌گذاران عملکرد تاریخی چند سال اخیر خود را مرور کرده و با واقعیت روبرو شوند، همچنین مراجعه به مشاورین مالی کمک زیادی به تعدیل اعتماد بیش‌ازحد خواهد کرد.

 فرضیه سوم یعنی رابطه بین ابعاد شخصیت و سوگیری‌ رفتاری باورگرایی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار بررسی‌شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین توصیه می‌شود افرادی که تیپ شخصیتی آن‌ها بیشتر در معرض این سوگیری قرار دارد، به این مساله اهمیت فروانی دهند و پس از تشخیص این سوگیری، در جستجوی اطلاعاتی باشند که می‌تواند تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به رد و یا پذیرش آن‌ها شود (نه اینکه فقط موردپذیرش آن‌ها شود). همچنین افرادی که بدون دلایل منطقی به سهمی علاقه‌مندی نشان می‌دهند، حتما باید توجه کنند که اطلاعات، اخبار و داده‌های ناخوشایند آن سهم را نیز مورد بررسی قرار داده و از آن غافل نشوند.

بر اساس نتایج آماری فرضیه چهارم رد شده است و هیچ ارتباطی بین ابعاد شخصیت و سوگیری‌ رفتاری حساب داری ذهنی یافت نشد. نتایج همچنین نشان می‌دهد بین تیپ شخصیتی افراد و سوگیری‌ رفتاری زیان گریزی رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود افرادی که تیپ شخصیتی آن‌ها بیشتر در معرض این سوگیری قرار دارد، پس از انجام آزمون‌های لازم، در صورت داشتن این سوگیری‌ رفتاری با بررسی‌ها و مطالعات لازم درباره سهام مختلف در شرایط زمانی معین تصمیم‌گیری نمایند و صرف سودده بودن سهام آن‌ها را سریع‌تر نفروشند و یا در هنگام ضرر، از نگهداری بی‌مورد سهام برای جلوگیری از زیان اجتناب نمایند.

فرضیه ششم یعنی رابطه بین ابعاد شخصیت و سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی در سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار بررسی‌شده در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. سوگیری‌ رفتاری دگرگون گریزی و زیان گریزی اغلب باهم ترکیب‌شده و نتیجه آن‌یک گرایش کلی است که موجب می‌شود افراد ترجیح دهند که همه‌چیز همان‌طور که هست باقی بماند، بنابراین توصیه‌های لازم در بخش زیان گریزی در این بخش نیز قابل‌استفاده می‌باشد.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل برای پژوهش‌های آتی ضروری به نظر می‌رسد.

١-ارتباط مدل‌های دیگر شخصیت شناسی نظیر تیپ نمای شخصیتی DISC با سوگیری‌های رفتاری بررسی شود.

٢- سوگیری‌های رفتاری دیگری همچون توان پنداری، دیر پذیری و ... که می‌توانند بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند، موردبررسی قرار گیرد.

٣- نحوه تغییر عکس‌العمل افراد در طول زمان بررسی شود. به عبارتی پاسخ به این پرسش که «آیا سوگیری‌ها نسبتاً پایدار و ریشه‌دار هستند؟» می‌تواند موضوع دیگری برای پژوهش‌های آتی در این زمینه باشد.

٤- رابطه عوامل دیگری از قبیل سن، درآمد، جنسیت، نتایج سرمایه‌گذاری قبلی و ... با سوگیری‌های رفتاری موردبررسی قرار گیرد.

    کلمات کلیدی
  • شخصیت شناسی
  • مایرزبریگز
  • سرمایه گذاری
  • برونگرا
  • درونگرا
  • آزمون شخصیت شناسی
  • خودشناسی
  • پرسشنامه

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

دیدگاه‌ها

Imannatow

Bayer [url=https://newfasttadalafil.com/]cialis online india[/url] Hdomak BELIEFS AND TRADITIONS TO The Alchemists LCHEMY CAN BE DIFFICULT TO PIN DOWN. canadian pharmacy cialis 20mg Vbffys Aomdxc Getting Viagra Overnight https://newfasttadalafil.com/ - cialis online pharmacy

1401-02-30

Brigida

Временная регистрация в Москве

1402-04-06

BradyDusy

lana pa 5000 kronor

1401-08-10

toprol without prescription

cheapest lasix 100mg cost of lasix lasix 100 mg pills

1401-09-24

irbesartan without a prescription

levaquin united states levaquin 750mg australia levaquin 250mg price

1401-10-02

where to buy clozapine

levofloxacin united kingdom levofloxacin 750 mg no prescription levofloxacin cheap

1401-10-06

mestinon 60 mg prices

lasix uk lasix over the counter lasix for sale

1401-10-29

KevinSoype

interesting post _________________ [URL=http://ipl.bk-info198.space/2314.html]आईपीएल आरआर ने खिलाड़ियों को 2023 में रिटेन किया[/URL]

1402-01-18

Adamunalk

Бесподобный топик, мне очень нравится ))))

1402-01-18

EdwardLit

tor markets 2023 darknet markets 2023

1402-01-19

AndrewRooca

the dark internet dark market 2023

1402-01-20

KazinoLV

Atverti tiessaistes kazino https://playervibes.lv/kazino-operatori-filipinas-pec-pagcor-rikojuma-pieslegs-siksnu/ tas ir tiessaistes platformas, kas piedava speletajiem iespeju piedalities dazadas azartspeles, piemeram, automatos, rulete, blekdzeka un pokera speles. Latvija pastav vairakas tiessaistes kazino, kas piedava plasu spelu klastu un dazadas pievilcigas bonusa piedavajumus speletajiem.

1402-01-28

AndrewRooca

tor link search engine darknet credit card market [url=https://cypheronionmarket.com/ ]dark markets mexico [/url]

1402-02-04

RobertBup

wiki darknet market dark web drugs nz [url=https://world-darkweb.com/ ]dark markets canada [/url]

1402-02-04

Devinveift

Abacus Market url deep web links reddit [url=https://worldmarket-linkk.com/ ]dark web address list [/url]

1402-02-04

WillisExali

darknet market oz adresse onion [url=https://darkmarketcypher.com/ ]brucelean darknet market [/url]

1402-02-04

WillisExali

darknet markets norge reddit darknet market list 2023 [url=https://darkmarketcypher.com/ ]how to access the black market [/url]

1402-02-05

RonaldZet

darknet serious market hidden marketplace [url=https://dark-market-world.com/ ]Cocorico link [/url]

1402-02-05

RonaldZet

dark markets thailand tor link search engine [url=https://darkweb-world.com/ ]darknet onion links drugs [/url]

1402-02-05

XdfAbpoLorgt

Apes platform for [url=https://nft-monkey2.info/index.php/2023/04/26/monkey-nft/]Monkey NFT[/url] here!

1402-02-06

Purviems

Purvciems is a neighbourhood in the Vidzeme Suburb of Riga https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Purvciems Explore the best of Purvciems! Whether you want to experience the city like a tourist or follow the locals, check out this great resource for your trip.

1402-02-07

AlbertZeque

fake id onion dark web site list [url=https://heineken-drugsonline.com/ ]dark web drugs nz [/url]

1402-02-07

BrettGow

darknet market busts what darknet markets are still up [url=https://darkwebworldmarket.com/ ]history of darknet markets [/url]

1402-02-08

Everettkek

darknet live stream site darknet liste [url=https://world-darkwebmarket.com/ ]drugs dark web reddit [/url]

1402-02-11

AlbertZeque

darknet guns market deep deep web links [url=https://heineken-drugs-market.com/ ]deep onion links [/url]

1402-02-11

Stanleykerry

darknet drug markets alphabay market onion link [url=https://heineken-onlinedrugs.com/ ]dark web prostitution [/url]

1402-02-11

Davidgyday

drugs from darknet markets onion links 2023 [url=https://heinekendrugsmarket.com/ ]darknet market url [/url]

1402-02-11

ErnestNax

onion seiten 2023 dark web store [url=https://cypherdarkmarketx.com/ ]buy real money [/url]

1402-02-13

Baahoulk

what are darknet drug markets dynabolts pills [url=https://darkweb-heineken.com/ ]monero darknet markets [/url]

1402-02-13

JimmyRok

tor market url redit safe darknet markets [url=https://worldmarketdrugsonline.com/ ]how to get on the dark web android [/url]

1402-02-14

JimmyRok

deep web weed prices project versus [url=https://worldonlinedrugs.com/ ]how to access the black market [/url]

1402-02-14

Devinveift

darknet list how to create a darknet market [url=https://worldmarket-linkk.com/ ]exploit market darknet [/url]

1402-02-18

Devinveift

darknet market iphone links the hidden wiki [url=https://worldmarket-linkk.com/ ]deep deep web links [/url]

1402-02-18

Jameskes

darkshades marketplace darknet websites [url=https://heinekenoniondarkmarket.com/ ]ruonion [/url]

1402-02-18

DavidTon

dark markets austria black market alternative [url=https://worldmarketplacee.com/ ]how to anonymously use darknet markets [/url]

1402-02-18

wpiaru

Казино Gama — это отличный вариант для игроков любого уровня благодаря впечатляющему выбору игр и щедрому приветственному бонусу - [url=https://wpia.ru/]Гама казино зарегистрироваться онлайн[/url]

1402-02-18

Jonlof

https://stir-service.ru http://deforum.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://stir-service.ru http://deimage.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://stir-service.ru http://deimon.ru/gourl.php?go=http://stir-service.ru http://dejaac.ir/it/Common/ChangedLanguage?SelectedId=1&url=https://stir-service.ru http://deky.ru/bitrix/rk.php?goto=https://stir-service.ru

1402-02-20

Stanleykerry

carding dark web darknet market wiki [url=https://heineken-drugs-online.com/ ]how big is the darknet market [/url]

1402-02-20

Stanleykerry

good dark web search engines deep onion links [url=https://heineken-onlinedrugs.com/ ]site darknet fermГ© [/url]

1402-02-20

IgnacioPam

fake id dark web 2023 darknet market adderall [url=https://worldoniondarkmarket.com/ ]tor search engine link [/url]

1402-02-27

Williamscoda

how to get to darknet market safe dark markets ukraine [url=https://kingdom-darkmarket.com/ ]weed darknet market [/url]

1402-02-28

Davidhes

which darknet markets accept zcash dark markets iceland [url=https://cypher-drugs-online.com/ ]buy drugs on darknet [/url]

1402-02-28

Darrennup

dbol steroid pills what darknet markets are up [url=https://world-onion-market.com/ ]versus project market [/url]

1402-02-28

IgnacioPam

dark markets estonia deep dark web markets links [url=https://worldoniondarkmarket.com/ ]darknet market list 2023 [/url]

1402-02-29

Darrennup

dark markets croatia deep web search engine url [url=https://world-onion-darkmarket.com/ ]drug market [/url]

1402-02-29

ZacharyPhafe

what darknet markets are still up buying on dark web [url=https://cypherdrugsmarket.com/ ]dark web search engines 2023 [/url]

1402-02-29

AndrewRooca

new alphabay darknet market alphabay darknet market [url=https://cypheroniondarkmarket.com/ ]darknet market pills vendor [/url]

1402-02-29

Davidhes

best darknet market australia what is the best darknet market [url=https://cypher-drugsonline.com/ ]how to darknet market [/url]

1402-02-29

JeromeNusia

reddit darknetmarket Cocorico Market link

1402-02-29

Davidgyday

bitcoin dark website adresse onion

1402-02-29

Albertoexcak

buy ssn dob with bitcoin darknet market news

1402-02-29

AlbertZeque

dark markets darkmarket list

1402-02-29

Stanleykerry

cypher market url dark net market

1402-02-29

HenryAcuts

phenethylamine drugs dark web vendors

1402-02-29

Robertwed

darknet drug market url search darknet market

1402-02-29

HenryBok

black market online biggest darknet markets

1402-02-29

Jameskes

dark web link darknet markets for steroids

1402-02-29

BrettGow

darknet market alphabay darknet illicit drugs

1402-02-29

RonaldZet

drugs on deep web tor top websites

1402-02-29

Ronaldskype

litecoin darknet markets onion directory

1402-02-29

Billyadeld

how to shop on dark web access darknet markets

1402-02-29

JamesBus

dark web poison what is darknet markets

1402-02-29

KevinDof

darknet gun market we amsterdam

1402-02-29

JimmyRok

alphabay market dark markets albania

1402-02-29

Richardtroma

darknet market francais tor markets

1402-02-29

ScottGot

black market websites credit cards Kingdom Market link

1402-02-29

Williamscoda

how to get on the dark web android dark markets andorra

1402-02-29

DavidTon

darknet reinkommen bohemia url

1402-02-29

ElmerClony

uncensored hidden wiki link dark web links market

1402-02-29

Allenthott

dark markets bolivia dark markets greece

1402-02-29

Randypep

darknet markets wax weed buying on dark web

1402-02-29

EugeneNip

reddit darknet market uk darknet market litecoin

1402-02-29

WesleySouby

bohemia link tor link search engine

1402-02-29

IgnacioPam

link darknet market deep dark web

1402-02-29

RobertBup

deep dark web cypher market link

1402-02-29

Wesleysadia

Abacus darknet Market dark web payment methods

1402-02-29

Williamkam

bitcoin cash darknet markets reddit best darknet market

1402-02-29

Davidgyday

gray market place darknet litecoin

1402-02-29

WillisExali

active darknet markets top dumps shop

1402-02-29

AndrewRooca

active darknet markets dark web in spanish

1402-02-29

Albertoexcak

dark web step by step darknet drugs market

1402-02-29

AlbertZeque

deep web cc sites best websites dark web

1402-02-29

Stanleykerry

deep cp links darknet vendor reviews

1402-02-29

Davidhes

site darknet market darknet market sites

1402-02-29

ZacharyPhafe

best dark web marketplaces 2023 buying on dark web

1402-02-29

Robertwed

what darknet markets are live deep net links

1402-02-29

HenryBok

reddit darknet market noobs tor darknet market address

1402-02-29

Danielweimb

dark web fake money search darknet markets

1402-02-29

Jameskes

project versus dark web legit sites

1402-02-29

BrettGow

dark market onion dark websites

1402-02-29

RonaldZet

dark markets 2023 darknet markets 2023

1402-02-29

Darrennup

popular darknet markets what darknet markets are still up

1402-02-29

Billyadeld

alphabay url Kingdom Market url

1402-02-29

JamesBus

darknet drugs counterfeit money deep web

1402-02-29

KevinDof

darknet market noobs bible dma drug

1402-02-29

Richardtroma

the darknet market reddit best dark web counterfeit money

1402-02-29

Devinveift

how to use the darknet markets darknet black market

1402-02-29

ScottGot

Abacus Market asap darknet market

1402-02-29

JimmyRok

decentralized darknet market dark web store

1402-02-29

AndrewLal

incognito link darknet sites

1402-02-29

ErnestNax

darknet live markets deep web drugs

1402-02-29

Randypep

best darknet market may 2023 reddit darknet market deep dot web

1402-02-29

PhillipGoola

darknet market that has ssn database bohemia darknet market

1402-02-29

EugeneNip

working darknet markets reddit darknet market how to

1402-02-29

Everettkek

darknet bank accounts darknet live markets

1402-02-29

Arnoldrab

top ten dark web the armory tor url

1402-02-29

WesleySouby

assassination market darknet weed only darknet market

1402-02-29

JeromeNusia

dark markets macedonia dark web shopping

1402-02-29

Wesleysadia

incognito market darknet darknet market prices

1402-02-29

Williamkam

ethereum darknet markets alphabay market darknet

1402-02-29

Kaaphoulk

darknet credit card market underground black market website

1402-02-29

WillisExali

dark markets chile Kingdom Market darknet

1402-02-29

Timothynup

archetyp market link darknet markets availability

1402-02-29

AndrewRooca

darknet drugs safe asap market url

1402-02-29

AlbertZeque

darknet market adderall search darknet market

1402-02-29

Davidhes

darknet market link updates deep web links 2023 reddit

1402-02-29

Danielweimb

darknet markets florida how to pay with bitcoin on dark web

1402-02-29

ZacharyPhafe

deep net websites dark market list

1402-02-29

Robertwed

darknet drug prices uk darknet market iphone

1402-02-29

HenryBok

darknet market reddit top onion links

1402-02-29

BrettGow

the dark web links 2023 top darknet market now

1402-02-29

RonaldZet

deep onion links the best onion sites

1402-02-29

Jameskes

dark web shop french dark web

1402-02-29

Darrennup

Heineken Express Market deep web drug links

1402-02-29

JamesBus

ketamine darknet market buy ssn and dob

1402-02-29

Williamscoda

xanax darknet markets reddit darknet market black

1402-02-29

DavidTon

drug market darknet the dark web url

1402-02-29

Richardtroma

what darknet markets still work biggest darknet market

1402-02-30

KevinDof

dark markets macedonia versus darknet market

1402-02-30

Devinveift

best darknet markets for marijuana dark net market list reddit

1402-02-30

JimmyRok

how to access the dark web on pc deep web cc dumps

1402-02-30

ScottGot

black market net black market prices for drugs

1402-02-30

WesleySouby

best deep web markets top darknet markets list

1402-02-30

EugeneNip

dark markets italy darknet market place search

1402-02-30

PhillipGoola

new darknet market reddit largest darknet market

1402-02-30

Randypep

market onion deep onion links

1402-02-30

Arnoldrab

dark markets montenegro darknet onion links drugs

1402-02-30

Wesleysadia

darknet buy drugs best darknet market may 2023 reddit

1402-02-30

IgnacioPam

dark web market links 0day onion

1402-02-30

JeromeNusia

black market prescription drugs darknet market steroids

1402-02-30

Kaaphoulk

darknet drugs reddit dark web hitmen

1402-02-30

WillisExali

dark web links market darknet market canada

1402-02-30

Davidgyday

buying from darknet market with electrum darknet seiten liste

1402-02-30

EdwardLit

dark markets france guns dark market

1402-02-30

Davidhes

darknet drugs guide free deep web links

1402-02-30

Danielweimb

darknet market onion links dark web cheap electronics

1402-02-30

ZacharyPhafe

darknet markets working links black market access

1402-02-30

Albertoexcak

what darknet markets are open reliable darknet markets reddit

1402-02-30

Ronaldskype

darknet markets urls underground website to buy drugs

1402-02-30

HenryBok

list of dark net markets darknet buy drugs

1402-02-30

Robertwed

best onion sites 2023 Heineken Express link

1402-02-30

ElmerClony

exploit market darknet history of darknet markets

1402-02-30

Williamscoda

dark web market place links deep sea darknet market

1402-02-30

RonaldZet

darknet websites list 2023 versus project market

1402-02-30

BrettGow

onionhub australian darknet markets

1402-02-30

AlbertZeque

dark web market list Kingdom link

1402-02-30

Stanleykerry

list of dark net markets alpha market url

1402-02-30

Darrennup

how to access darknet markets reddit search darknet markets

1402-02-30

Jameskes

darknet market status deep website search engine

1402-02-30

Edwardhew

best darknet markets dark web market place links

1402-02-30

AndrewLal

archetyp darknet market darknet market fake id

1402-02-30

ErnestNax

darknet market adderall prices darknet market updates 2023

1402-02-30

Billyadeld

darknet onion links drugs top onion links

1402-02-30

KevinDof

darknet in person drug sales black market website names

1402-02-30

Devinveift

darknet guns market where to find onion links

1402-02-30

WesleySouby

black market illegal drugs top darknet market 2023

1402-02-30

ScottGot

darknet сайты список reddit darknet market how to

1402-02-30

JimmyRok

biggest darknet market 2023 drug market darknet

1402-02-30

Randypep

wiki darknet market reddit darknet market list 2023

1402-02-30

Wesleysadia

currently darknet markets how to get to darknet market

1402-02-30

Arnoldrab

deep web link 2023 marijuana dark web

1402-02-30

Williamkam

best deep web markets best card shops

1402-02-30

JeromeNusia

deep web links reddit deep web weed prices

1402-02-30

WillisExali

how to get on darknet market versus market link

1402-02-30

Kaaphoulk

phenazepam pills darknet black market

1402-02-30

Davidgyday

reddit darknet market noobs link darknet market

1402-02-30

Davidhes

how to darknet market onion directory

1402-02-30

ZacharyPhafe

incognito market link darkmarket list

1402-02-30

AndrewRooca

deep web market links reddit top 10 dark websites

1402-02-30

DavidTon

dark web market darknet market reviews

1402-02-30

Ronaldskype

dark web marketplace online onion market

1402-02-30

HenryBok

dark web markets dark web login guide

1402-02-30

Robertwed

which darknet markets accept zcash dark web poison

1402-02-30

ElmerClony

black market online website deep dot web markets

1402-02-30

Williamscoda

dark web sites drugs reddit darknet reviews

1402-02-30

RonaldZet

best dark web marketplaces 2023 most popular darknet markets 2023

1402-02-30

BrettGow

uncensored hidden wiki link dark markets uk

1402-02-30

Edwardhew

darknet market list links trusted darknet vendors

1402-02-30

ErnestNax

dark web links darknet market dmt

1402-02-30

AndrewLal

price of black market drugs how to use the darknet markets

1402-02-30

Allenthott

darknet market buying mdma usa tor2door market link

1402-02-30

RobertBup

dark markets chile tfmpp pills

1402-02-30

JamesBus

reddit darknet market uk tor markets links

1402-02-30

Darrennup

dark web trading darknet market reddit 2023

1402-02-30

KevinDof

alphabay market url live onion

1402-02-30

WesleySouby

darknet market links 2023 reddit best dark web marketplaces 2023

1402-02-30

AlbertZeque

darknet drugs germany reddit darknet market deals

1402-02-30

EugeneNip

darknet market search engine best darknet market now

1402-02-30

Stanleykerry

current best darknet market darknet markets still open

1402-02-30

Randypep

weed only darknet market fake id onion

1402-02-30

PhillipGoola

working darknet markets 2023 darknet market reddit 2023

1402-02-30

Devinveift

onion darknet market deep web trading

1402-02-30

ScottGot

how to buy from the darknet markets darknet markets list reddit

1402-02-30

IgnacioPam

Kingdom darknet Market most popular darknet market

1402-02-30

Wesleysadia

best darknet gun market top ten dark web sites

1402-02-30

Arnoldrab

how to anonymously use darknet markets illegal black market

1402-02-30

Williamkam

bohemia market url deep onion links

1402-02-30

WillisExali

tor darknet market darknet reinkommen

1402-02-30

JeromeNusia

phenylethylamine lsd drug wiki

1402-02-30

AndrewRooca

best dark web search engine link darknet market vendor guide

1402-02-30

ZacharyPhafe

dark markets belgium dark markets france

1402-02-30

Davidhes

tor2door darknet market dark markets portugal

1402-02-30

Kaaphoulk

darknet markets up best darknet market for psychedelics

1402-02-30

Ronaldskype

dread onion tor2door market darknet

1402-02-30

DavidTon

buying drugs off darknet darkweb marketplace

1402-02-30

Danielweimb

dark chart best darknet market urs

1402-02-30

Williamscoda

darknet drug vendor that takes paypal dark web market links

1402-02-30

ElmerClony

dark web search engines 2023 dark markets chile

1402-02-30

Edwardhew

darkmarket 2023 dark market onion

1402-02-30

HenryBok

deep web cc dumps wikipedia darknet market

1402-02-30

Robertwed

dark markets germany dark web live

1402-02-30

ErnestNax

asap market link darknet market vendor guide

1402-02-30

RonaldZet

darknet buy drugs tor2door market url

1402-02-30

EugeneNip

top dark net markets cannabis dark web

1402-02-30

Jameskes

darknet market comparison onion domain and kingdom

1402-02-30

Richardtroma

bohemia market darknet dnm xanax

1402-02-30

KevinDof

dark markets finland buy real money

1402-02-30

WesleySouby

reddit darknet market noobs bible reddit darknet market noobs bible

1402-02-30

JamesBus

hire an assassin dark web biggest darknet markets 2023

1402-02-30

Randypep

history of darknet markets darknet markets best

1402-02-30

PhillipGoola

dark markets romania dark net market

1402-02-30

Devinveift

dark web sites xxx cheapest drugs on darknet

1402-02-30

AlbertZeque

alphabay market net tor market

1402-02-30

Billyadeld

black market deep dark markets ukraine

1402-02-30

Stanleykerry

dark markets south korea darknet stock market

1402-02-30

Timothynup

best darknet market australia dark markets guyana

1402-02-30

Wesleysadia

deep web drug markets bohemia market darknet

1402-02-30

Arnoldrab

nike jordan pill darknet markets reddit 2023

1402-02-30

Davidhes

darkmarket 2023 dark markets czech republic

1402-02-30

EdwardLit

safe darknet markets weed only darknet market

1402-02-30

AndrewRooca

best dark web links onion tube porn

1402-02-30

WillisExali

online onion market bohemia darknet market

1402-02-30

DavidTon

onion link search engine darknet paypal accounts

1402-02-30

ZacharyPhafe

deep web shopping site onion darknet market

1402-02-30

Ronaldskype

deep web links reddit cheapest drugs on darknet

1402-02-30

ElmerClony

bohemia market darknet reddit darknet market guide

1402-02-30

Williamscoda

dark web prostitution wired darknet markets

1402-02-30

Edwardhew

deep dark web dark web illegal links

1402-02-30

ErnestNax

deep dark web reliable darknet markets reddit

1402-02-30

RonaldZet

dark net market list back market trustworthy

1402-02-30

AndrewLal

florida darknet markets black market prescription drugs for sale

1402-02-30

Albertoexcak

assassination market darknet darknet drug trafficking

1402-02-30

Robertwed

tramadol dark web dark markets ecuador

1402-02-30

Danielweimb

black market website names working darknet markets 2023

1402-02-30

Kaaphoulk

bitcoin darknet markets incognito darknet market

1402-02-30

WesleySouby

dark markets albania carding dark web

1402-02-30

Jameskes

buy ssn and dob darknet reinkommen

1402-02-30

Davidgyday

darknet market canada bohemia market url

1402-02-30

JamesBus

dark web sites name list drug markets onion

1402-02-30

Darrennup

bitcoin darknet drugs xanax on darknet

1402-02-30

Randypep

black market drugs darknet prices

1402-02-30

PhillipGoola

darknet market reddit list darknet online drugs

1402-02-30

Devinveift

online black market uk darknet websites list 2023

1402-02-30

ScottGot

darknet markets best dark web links adult

1402-02-30

AlbertZeque

adresse dark web dark web search engines 2023

1402-02-30

Wesleysadia

Kingdom Market darknet bohemia market

1402-02-30

Stanleykerry

black market prices for drugs best australian darknet market

1402-02-30

Williamkam

Cocorico Market best website to buy cc

1402-02-30

EdwardLit

gbl drug wiki darknet markets without login

1402-02-30

Davidhes

darknet drug markets reddit bohemia darknet market

1402-02-30

Ronaldskype

how to get access to darknet Abacus Market url

1402-02-30

DavidTon

darknet database market berlin telegram group drugs

1402-02-30

Williamscoda

dnm xanax reddit darknet market list 2023

1402-02-30

ElmerClony

Kingdom Market darknet darknet market search

1402-02-30

ErnestNax

darknet market list links darknet market oxycontin

1402-02-30

Edwardhew

best market darknet drugs darknet site

1402-02-30

AndrewLal

darkfox darknet market deep sea darknet market

1402-02-30

WesleySouby

Cocorico Market darknet darkfox market

1402-02-30

EugeneNip

versus market darknet market list reddit

1402-02-30

ZacharyPhafe

pyramid pill tor markets 2023

1402-02-30

BrettGow

buy drugs on darknet fake id dark web 2023

1402-02-30

RonaldZet

dark markets austria reddit darknet markets 2023

1402-02-30

Jameskes

darknet marketplace dark web hitmen

1402-02-30

KevinDof

deep net links dark web weed

1402-02-30

JeromeNusia

what is a darknet drug market like darknet drug links

1402-02-30

Richardtroma

darknet market list 2023 dark markets macedonia

1402-02-30

Albertoexcak

online black market uk Cocorico Market

1402-02-30

Danielweimb

wiki darknet market darknet market alphabay

1402-02-30

Kaaphoulk

darknet market xanax dark markets chile

1402-02-30

Randypep

darknet market oxycontin black market websites tor

1402-02-30

PhillipGoola

darknet markets with tobacco darknet markets list

1402-02-30

Darrennup

darknet market pills vendor deep web drugs

1402-02-30

JamesBus

reddit darknet market 2023 reddit darknet market list

1402-02-30

Devinveift

verified darknet market guide to darknet markets

1402-02-30

ScottGot

outlaw market darknet onion dark web list

1402-02-30

Wesleysadia

darknet markets 2023 dark web links market

1402-02-30

Billyadeld

unicorn pill darknet market google

1402-02-30

IgnacioPam

core market darknet trusted darknet markets weed

1402-02-30

AlbertZeque

uncensored hidden wiki link dark markets luxembourg

1402-02-30

Arnoldrab

darkmarket list online black marketplace

1402-02-30

Stanleykerry

asap market darknet dark web vendors

1402-02-30

RobertBup

active darknet markets darknet website for drugs

1402-02-30

DavidTon

black market url deep web darknet markets ranked 2023

1402-02-30

EdwardLit

euroguns deep web asap market link

1402-02-30

Williamkam

2023 darknet markets darknet market ranking

1402-02-30

AndrewRooca

how to install deep web onion deep web wiki

1402-02-30

Williamscoda

dark web markets 2023 deep web markets

1402-02-30

ElmerClony

grey market darknet what darknet markets are still open

1402-02-30

Edwardhew

dark market reddit wikipedia darknet market

1402-02-30

WillisExali

darknet market thc oil reddit darknet market noobs

1402-02-30

ErnestNax

reddit darknet market deals best darknet market reddit

1402-02-30

Davidhes

darknet sites deep web links reddit

1402-02-30

EugeneNip

dark markets ecuador deep web links reddit 2023

1402-02-30

AndrewLal

dark markets bolivia decentralized darknet market

1402-02-30

WesleySouby

dark websites reddit darknetlive

1402-02-30

HenryBok

new dark web links darknet markets that take ethereum

1402-02-30

KevinDof

darknet market that has ssn database how to access deep web safely reddit

1402-02-30

Robertwed

darknet drug market site darknet onion

1402-02-30

BrettGow

darknet union darknet market vendors

1402-02-30

RonaldZet

hidden uncensored wiki buy drugs from darknet

1402-02-30

Richardtroma

darknet markets working links xanax darknet markets reddit

1402-02-30

ZacharyPhafe

best lsd darknet market darknet drugs market

1402-02-30

Albertoexcak

darknet markets tramadol dark web

1402-02-30

JeromeNusia

tor market url deep web onion url

1402-02-30

PhillipGoola

darknet market sites and how to access dark web markets

1402-02-30

Randypep

deep web marketplaces reddit buy drugs online darknet

1402-02-30

Darrennup

onion link reddit drug markets onion

1402-02-30

JamesBus

how to access the black market dark markets united kingdom

1402-02-30

Danielweimb

drugs sold on dark web darknet market script

1402-02-30

Kaaphoulk

how to access the dark web 2023 Cocorico Market url

1402-02-31

Davidgyday

buying credit cards on dark web legit darknet sites

1402-02-31

ScottGot

darknet market reddit list the darknet market reddit

1402-02-31

JimmyRok

black market deep darknet telegram group

1402-02-31

Wesleysadia

step by step dark web how to buy things off the black market

1402-02-31

Billyadeld

darkmarket 2023 dark web prostitution

1402-02-31

IgnacioPam

buds express site darknet onion

1402-02-31

AlbertZeque

darknet steroid markets blue lady e pill

1402-02-31

Ronaldskype

dark market wiki sticks drugs

1402-02-31

Arnoldrab

darknet drugs shipping top darknet drug sites

1402-02-31

ElmerClony

dark web search engines 2023 deep web marketplaces reddit

1402-02-31

Williamscoda

darknet markets 2023 updated best fraud market darknet

1402-02-31

EdwardLit

darknet drugs sites drug markets onion

1402-02-31

AndrewRooca

updated darknet market links 2023 best dark web counterfeit money

1402-02-31

Stanleykerry

adresse onion market deep web 2023

1402-02-31

Williamkam

darknet drug markets reddit best card shops

1402-02-31

WillisExali

tor market links 2023 xanax on darknet

1402-02-31

KevinDof

darknet black market list darknet drugs sales

1402-02-31

HenryBok

buy drugs on darknet the real deal market darknet

1402-02-31

Robertwed

tor search onion link active darknet markets

1402-02-31

Davidhes

best darknet market for lsd biggest darknet markets

1402-02-31

RonaldZet

how to buy bitcoin and use on dark web darknet drugs sales

1402-02-31

Jameskes

vice city darknet market dynabolts pills

1402-02-31

BrettGow

Kingdom Market carding deep web links

1402-02-31

PhillipGoola

what darknet markets are open hidden uncensored wiki

1402-02-31

Randypep

dark markets netherlands versus project link

1402-02-31

ZacharyPhafe

deep web url links xanax on darknet

1402-02-31

Richardtroma

dark markets monaco darknet online drugs

1402-02-31

JamesBus

darknet market list versus project market url

1402-02-31

Darrennup

reliable darknet markets reddit active darknet market urls

1402-02-31

Albertoexcak

vice city market url access the dark web reddit

1402-02-31

JeromeNusia

decabol pills darknet markets best

1402-02-31

Danielweimb

black market credit card dumps tor market links

1402-02-31

Wesleysadia

darknet drugs url dark markets bulgaria

1402-02-31

IgnacioPam

darknet market reddit list what darknet market to use

1402-02-31

Billyadeld

vice city market darknet market reddit

1402-02-31

JimmyRok

tor market links dark markets south korea

1402-02-31

ScottGot

best darknet market for weed uk Abacus Market darknet

1402-02-31

Kaaphoulk

Abacus link cheap darknet websites dor drugs

1402-02-31

Devinveift

the dark web shop darknet drug markets 2023

1402-02-31

Davidgyday

dark net market the darknet market reddit

1402-02-31

Ronaldskype

top 10 dark websites black market access

1402-02-31

DavidTon

best darknet market links dark web sites xxx

1402-02-31

Williamscoda

active darknetmarkets what is darknet markets

1402-02-31

ElmerClony

deep web onion url orange sunshine lsd

1402-02-31

AlbertZeque

top darknet markets 2023 buying drugs on the darknet

1402-02-31

AndrewRooca

darknetlive buying from darknet market with electrum

1402-02-31

EdwardLit

duckduckgo onion site cypher url

1402-02-31

WesleySouby

dark web market place links dark market onion

1402-02-31

Williamkam

dark markets sweden carding deep web links

1402-02-31

WillisExali

deep website search engine darknet market for noobs

1402-02-31

Stanleykerry

asap darknet market counterfeit money dark web reddit

1402-02-31

KevinDof

dark web poison australian darknet markets

1402-02-31

HenryBok

dark web payment methods reddit best darknet market

1402-02-31

RonaldZet

versus project market link darkmarket list

1402-02-31

BrettGow

dark markets usa dark web poison

1402-02-31

Robertwed

dark markets ukraine how to install deep web

1402-02-31

Davidhes

how to order from dark web tor markets 2023

1402-02-31

Randypep

exploit market darknet counterfeit money onion

1402-02-31

PhillipGoola

vice city market link dark markets poland

1402-02-31

Jameskes

hacking tools darknet markets dark web vendors

1402-02-31

JamesBus

shop online without cvv code archetyp market url

1402-02-31

Darrennup

how to get on the dark web android dark markets usa

1402-02-31

ZacharyPhafe

russian darknet market deep web updated links

1402-02-31

Albertoexcak

dark web payment methods safe darknet markets

1402-02-31

Richardtroma

bohemia market url darknet markets availability

1402-02-31

IgnacioPam

darknet market oz darknet websites drugs

1402-02-31

Wesleysadia

the darknet drugs tor market darknet

1402-02-31

JeromeNusia

back market trustworthy buying drugs off darknet

1402-02-31

JimmyRok

steroid market darknet darknet market buying mdma usa

1402-02-31

ScottGot

dark web sites name list dark markets malaysia

1402-02-31

Danielweimb

dark markets ireland buying from darknet market with electrum

1402-02-31

Billyadeld

Cocorico darknet Market tor drugs

1402-02-31

Devinveift

deep dot web links how to darknet market

1402-02-31

Kaaphoulk

darknet selling drugs darknet markets 2023

1402-02-31

DavidTon

darkfox market url new darknet marketplaces

1402-02-31

Ronaldskype

darknet market francais oniondir deep web link directory

1402-02-31

Davidgyday

Heineken Express url deep onion links

1402-02-31

Edwardhew

deep web shopping site dark web steroids

1402-02-31

EugeneNip

current list of darknet markets mdm love drug

1402-02-31

ErnestNax

darknet gun market tor marketplaces

1402-02-31

Arnoldrab

monkey xtc pill darkfox link

1402-02-31

EdwardLit

cp onion onion darknet market

1402-02-31

AndrewRooca

berlin telegram group drugs what are darknet drug markets

1402-02-31

WesleySouby

top ten deep web darknet market url list

1402-02-31

Williamkam

best drug darknet the dark web shop

1402-02-31

AlbertZeque

reddit darknet markets list best lsd darknet market

1402-02-31

WillisExali

deep web shopping site vice city darknet market

1402-02-31